Aylıksız izin onayında unvan belirtilmemesi onayın yenilenmesini gerektirmediği

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken 5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine istinaden Kurumunuzda uzman olarak istihdam edilen bir personelin, görevlendirme onayında unvanın zikredilmemiş olması durumunda tekrar kadrosunun olduğu kurumdan muvafakat ve aylıksız izin onayının yenilenmesine gerek olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 5648 / 14 Tarih : 11/01/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 108. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken 5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine istinaden Kurumunuzda uzman olarak istihdam edilen bir personelin Kurumunuzda başka bir göreve atanması halinde Kurumlarından alınmış olan muvafakat ve aylıksız izin onayının yenilenmesine gerek olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında, "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını Kurumdan alırlar. Bu şekilde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin tespitinde dikkate alınır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken bu şekilde istihdam edilmeye başlayanlar, ilgileri devam eden asıl kadroları esas alınarak bu görevleri sırasında da aynı kapsamda sigortalı kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir." hükmü, (7) numaralı fıkrasında, "Kamu kurum ve kuruluşlarından Kurumda istihdam edilen kamu görevlileri, görevleri sona erdiğinde kurumlarında mükteseplerine uygun bir göreve atanırlar. Bunların Kurumda geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 16/04/2008 tarihli ve 26849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin "İstihdam Usulleri" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Kurum pozisyonlarında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, girecekleri yarışma sınavı sonucuna göre ve kurumlarının muvafakati ile uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilebilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre Kurumunuzda istihdam edilen personelin, görevlendirme onayında unvan zikredilmemiş olması kaydıyla, başka bir unvana atanması halinde Kurumlarından tekrar muvafakat alınmasına gerek olmadığı mütalaa edilmektedir.