25 yaşını geçmiş kız çocuğunun tedavisi

Yazdır
KategoriTedavi Yardımı
Kanun / Madde(ler)657 / 209, 210
Tarih19/01/1996
Kaynak13 sayılı bülten 9. sayfa
ÖzetÖZET:Devlet memurlarının aile yardımı ödeneğine hak kazanan üvey çocuklarının da tedavi yardımından yararlandırılmaları gerektiği, 25 yaşını dolduran ve hali hazırda evli olmayan kız çocuklarının ise ancak çalışamayacak derecede malûl olmaları ve bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla tedavi yardımından yararlandırılabileceği hk.

Devlet memurlarının üvey çocuklarının ve 25 yaşını geçmiş evlenip boşanan kız çocuklarının tedavi yardımından yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209'uncu maddesinde "Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır..." ve 210 uncu maddesinin son fıkrasında "209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır." hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm uyarınca sözkonusu hükmün uygulanmasını göstermek üzere 11.8.1973 tarih ve 14622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" 27.7.1973 tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuştur. Anılan Yönetmeliğin tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanları düzenleyen 3 üncü maddesinin (A) bendinin (d) fıkrasında "Devlet memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları," ibaresi bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun aile yardımı ödeneğini düzenleyen 202 nci maddesinin son fıkrasında "Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocuklar için de bu ödenek verilir." hükmü yer almakla birlikte, çocuklar için Aile Yardımı ödeneği verilmeyecek halleri düzenleyen 206 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında "19 yaşını dolduran çocuklar, (19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)" denilmektedir.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Devlet memurlarının aile yardımı ödeneğine hak kazanan üvey çocuklarının da tedavi yardımından yararlandırılmaları gerekmekte olup, 25 yaşını dolduran ve hali hazırda evli olmayan kız çocuklarının ise ancak çalışamayacak derecede malûl olmaları ve bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla tedavi yardımından yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu görüş 2088 kez okundu.