Öğretim görevlisinin mahalli idarelere atanabileceği kadrolar

Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan personelin şube müdürü olarak atanıp atanamayacağı veya atanamadığı takdirde hangi unvanlı kadrolara atanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 13/07/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 10. sayfa

Üniversitede 1997 yılından beri öğretim görevlisi olarak çalışan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu personelin Belediyenize şube müdürü olarak atanıp atanamayacağı veya atanamadığı takdirde hangi unvanlı kadrolara atanabileceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 1'inci maddesinde de, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 02/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (b) bendinde, şef, ayniyat saymanı ve muhasebeci unvanına yer verilmiş; yine aynı maddenin (d) bendinde araştırma ve planlama hizmetleri grubu başlığı altında, uzman ve eğitmen unvanlı kadrolar yer almıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçen personelin Başkanlığınızın tabi olduğu İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğinde sayılan, şef, ayniyat saymanı, muhasebeci, uzman veya eğitmen kadrolarına mevzuatta aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla naklen atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.