Geriye dönük rapor alan memurlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı

Personele geriye dönük olarak verilen 66 günlük sağlık kurulu raporunun, hakem hastane tarafından usule uygun olmadığının belirtilmesi sebebiyle söz konusu raporun geçerli olmadığı ve ilgilinin mazereti olmadan kesintisiz olarak 10 gün görevine gelmediği anlaşılmakla birlikte; personelin kesintisiz olarak görevine 10 gün gelmemek suretiyle çekilme isteğinde bulunmasına karşılık, Kurumunuzca bu isteğin kabulüne ilişkin bir işlem tesis edilmemesi, memurun bunu takiben görevine devam etmesi ve her türlü özlük haklarının kendisine ödenmesi karşısında geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılamayacağı ancak, konunun 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işlem yapılmasının mümkün olabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 07/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 109. sayfa

Kurumunuz Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde icra memuru olarak görev yapan personelin ? İli Özel ? Hastanesinden 24/08/2010-12/09/2010 tarihleri arasında sağlık kurulu raporu aldığını, raporunu Kocaeli İlinde geçirirken 13/09/2010 tarihinde 5 günlük tek hekim raporu aldığını, ilgilinin 18/09/2010 tarihinde göreve başlaması gerekirken başlamadığını, 28/09/2010 tarihinde müracaat ettiği hastaneden geriye dönük olarak 24/08/2010-28/10/2010 tarihleri arasında 66 günlük sağlık kurulu raporu alığını, geriye dönük olarak verilen sağlık kurulu raporunun ?. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından incelenmesi neticesine bahsi geçen raporun "usule uygun olmadığı" şeklinde görüş bildirildiğini belirterek, sağlık kurulu raporunun usule uygun olmadığının 28/12/2010 tarihinde tespit edilmesi sebebiyle ilgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci maddesi kaldırılmış olup, söz konusu hükme istinaden yürürlüğe konulan "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" yasal dayanaktan yoksun hale gelmiştir. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde; "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır." hükmünün yer alması sebebiyle, Devlet memurlarına verilen hastalık raporlarına ilişkin işlemler, söz konusu işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından devralındığı tarihe kadar Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmüştür.
"Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ" 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri (5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hariç) 15/01/2010 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmıştır.

Ayrıca, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde sigortalılara hastalıkları halinde verilecek istirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Devlet memurları, 15/01/2010 tarihinden itibaren hastalıkları halinde verilecek raporlara ilişkin usul ve esaslar açısından mezkur Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yer alan istirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslara tabi olmakta, söz konusu maddede ise Devlet memurlarına verilen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi gerektiğine veya hastalık iznine çevrilmeyen raporlar sonucunda personelin göreve başlaması gerektiğine dair tebligatın yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.
" hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, memurların mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın göreve gelmemeleri halinin kesintisiz 10 gün devam etmesi üzerine çekilme isteğinde bulunmuş sayılmaları ve idare tarafından bu isteğin kabulü halinde ise çekilmiş sayılma işlemin 10 uncu iş gününü müteakip ilgiliye tebliğ edilmesinin gerekeceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, özürsüz olarak göreve gelmeme hali 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde göreve gelinmeyen gün sayısına göre farklı disiplin cezalarına konu edilmiş, aynı maddenin (E) bendinde ise özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlerin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılacakları belirtilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde kesintisiz olarak 10 veya daha fazla gün göreve gelmeyen memurun öncelikle müstafi sayılması gerekmekte ise de idarece bu yola gidilmemesi halinde mezkur disiplin cezalarına ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerekecektir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların bir arada değerlendirilmesi neticesinde; ilgilinin daha önce almış olduğu sağlık kurulu raporu ve tek hekim raporu ile göreve gelmediği 10 günlük süreyi de kapsayacak şekilde geriye dönük olarak verilen 66 günlük sağlık kurulu raporunun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince 28/12/2010 tarihinde usule uygun olmadığının belirtilmesi sebebiyle söz konusu raporun geçerli olmadığı ve ilgilinin mazereti olmadan kesintisiz olarak 10 gün görevine gelmediği anlaşılmakla birlikte; ilgi yazınıza konu personelin kesintisiz olarak görevine 10 gün gelmemek suretiyle çekilme isteğinde bulunmasına karşılık, Kurumunuzca bu isteğin kabulüne ilişkin bir işlem tesis edilmemesi, memurun bunu takiben görevine devam etmesi ve her türlü özlük haklarının kendisine ödenmesi karşısında geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılamayacağı ancak, konunun 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işlem yapılmasının mümkün olabileceği mütalaa edilmektedir.