Biyoloklstın 36 A/5ten faydalanmalarına ilişkin

Biyolog unvanına sahip personele, hizmete alınırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 5 nci fıkrası hükmünün uygulanması gerektiği Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 04/11/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 5. sayfa

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin Ortak Hükümler Bölümünün 5 nci fıkrasında sayılanların, çalıştıkları hizmet sınıfına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan 12.11.1985 tarih ve 85/10045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Biyolog unvanına sahip akademik personelin de mezkur fıkra kapsamına alınması kabul edilmiştir. Kararda her ne kadar Biyolog unvanına sahip akademik personelden bahsedilmekte ise de; 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (G) bendine dayanılarak alınmış olması karşısında, Kararın mezkur Kanuna tabi kurumlarda çalışan Biyolog unvanına sahip personel hakkında da uygulanacağı tabiidir.

Bu sebeple Biyolog unvanına sahip personelin hizmete alınmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 5 nci fıkrası hükmünün uygulanması gerektiği mütalâa edilmektedir.