217 sayılı KHK nin kapsamı

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.nin 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 nci maddesi delaletiyle 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bir Kamu Kuruluşu Olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 23/10/1987
Kaynak 1 sayılı bülten 5. sayfa

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında İktisadi Devlet Teşekkülünün, "sermayesinin tamamı devlete ait, İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsü" olarak tanımlanması ve Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'ne de anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde Başbakanlıkla ilgili teşekküller arasında yer verilmiş bulunması karşısında, adı geçen teşekkülün 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 nci maddesi delaletiyle 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bir kamu kuruluşu olduğunu