Yeterlik sınavını alamayan müfettiş yardımcısının atanabileceği kadrolar

Yasal süre olan 3 yıl zarfında yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeyen müfettiş yardımcılarının hangi unvan veya kadrolara atanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 3 Tarih : 09/07/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 11. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi müfettiş yardımcısı kadrosuna atanan ve yeterlilik sınavını kazanamayan veya sınava girmeyen ancak yasal hizmet süresi 3 yıla yakın olan müfettiş yardımcılarının hangi kadro, unvan veya pozisyona atanabileceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, ?.Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 28'inci maddesinde; " Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik kariyer ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar," Yeterlilik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler." denilmekte ve 34'üncü maddesinde ise; "Yeterlilik Sınavını kazanamayanlar yada mazeretsiz olarak sınava girmeyenler ?. durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun " Uygulamayı isteme hakkı" başlığı taşıyan 17'nci maddesinde; "Devlet memurları, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler." denilmekte ve " Güvenlik" başlığını taşıyan 18'inci maddesinde; "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz ." hükmü yer almaktadır. Mezkur Kanunun 98'inci maddesinde ise; "Devlet memurlarının: a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; c) Memurluktan çekilmesi; ç) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, yeterlilik sınavını kazanamayan veya sınava girmeyen müfettiş yardımcılarının, Genel Müdürlüğünüzün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan idari hizmetler grubundaki pozisyonlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlardaki durumlarına ve derecelerine uygun aynı düzeydeki kadro veya pozisyonlara atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir