Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı

Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilebileceğine ilişkin özel bir düzenlemenin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunması sebebiyle, mezkur Kararnameye tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme suretiyle atanmayı düzenleyen 72 nci maddesinin uygulanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 03/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 111. sayfa

399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel hakkında söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72 nci maddesinde, " ? Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir? " denilmekte olup, bu hükmün uygulanabilmesi için eşlerden her ikisinin de memur olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 29/1/1990 tarihli ve 20417 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" nin "Görev ve Yer Değişikliği" başlıklı 9 uncu maddesinde, "Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir.
Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür."
hükmü, "Uygulamanın İzlenmesi " başlıklı 58 inci maddesinde ise, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.
Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilebileceğine ilişkin özel bir düzenlemenin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunması sebebiyle, mezkur Kararnameye tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme suretiyle atanmayı düzenleyen 72 nci maddesinin uygulanamayacağı mütalaa edilmektedir.