Ön lisans diploması alanların intibakı

Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesinden ön lisans alan personele 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/d Fıkrası hükmünün uygulanması gerektiği İlk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 04/11/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 7. sayfa

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrasında 'Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.', 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesinin (r) fıkrasında ise 'Ön lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.' hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden ........ ön lisans diploması alan personelin 2 yıllık yüksek okul mezunu kabul edilerek haklarında 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası hükmünün uygulanması gerektiği mütalâa edilmektedir.