Avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memurunun sınavsız avukat kadrosuna atanamıyacağı

Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memuru kadrosunda çalışan ilgilinin, sınavsız avukat unvanlı kadroya atanıp atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 14/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 12. sayfa

Halen Belediyenizde zabıta memuru olarak çalışan hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memuru unvanlı personelinizin, sınavsız avukat unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan 05/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in "Görev Grupları" başlıklı 5'inci maddesinin son fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında avukat unvanlı kadroya yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekmekte olup, zabıta memuru unvanlı kadrodan avukat unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.