Şehit yakının 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atanabileceği

Bakanlığınızca yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak Erzurum İliç İlçe Hastanesine Hastane Müdürü olarak atanan personelin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in Ek 1 inci maddesine göre 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde 2 yıl görev yapmak zorunda olduğundan bahisle, söz konusu personelin babasının 1992 yılında şehit olması sebebiyle zorunlu hizmet süresini tamamlamadan adı geçen Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi gereğince atamasının yapılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 02/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 112. sayfa

Bakanlığınızca yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak ?. Devlet Hastanesine Hastane Müdür Yardımcılığına atanan personelin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in Ek 1 inci maddesine göre 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde 2 yıl görev yapmak zorunda olduğundan bahisle, söz konusu personelin kardeşinin 1997 yılında şehit olması sebebiyle zorunlu hizmet süresini tamamlamadan adı geçen Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi gereğince Ankara İline atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in Ek 1 inci maddesinde, "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.
Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir."
hükmü, Ek 2 nci maddesinde, "Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; Erzurum İliç İlçe Hastanesine Hastane Müdürü olarak atanan Bakanlığınız personelinin babasının şehit olması ve mezkur Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan çocuklarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirileceğinin belirtilmesi sebebiyle, söz konusu personelin 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan diğer hizmet bölgelerine atamasının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.