Orta ögretimde fazla okunan sürelere kademe verilmesi

Halen yüksek öğrenimli olmakla beraber daha önce bitirdikleri ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olanlara Danıştay'ın istişari kararı doğrultusunda yayınlanan genelge gereğince işlem yapılmasının uygun görüldüğü Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 12/11/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 13. sayfa

Başkanlığımızca, ilgililerin yükseköğrenimlerinden önce bitirdikleri Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olmasından dolayı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesinin A bendinin 6/b işaretli fıkrası uyarınca bir kademe ilerlemesinden yararlandırmamaları gerektiği görüşü savunulmaktadır. Gerçekten daha alt düzeyde bir öğrenim için sağlanan kanuni imkandan üst düzeyde bir öğrenimin tamamlanmasından sonra yararlanmanın kanun hükümleriyle bağdaşmayacağı açıktır.

Bununla beraber Danıştayın konu hakkındaki aksine kararı üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının Başkanlığımızla aynı mealde olan eski görüşünü terkederek, idare ve memurlar arasında idari yargı organlarının önüne gidilecek uyuşmazlıklara mahal bırakmamak üzere uygulamanın Danıştay istişari kararı doğrultusunda yürütülmesi hususunda genelge yayınlandığı tesbit edildiğinden, konunun bu yönüyle de teemmülünden sonra Başkanlığınızca gereğinin takdiri uygun görülmüştür.