Uzman kadrosunda görevli olan ve daha önce sınavsız kontrolör olan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanamıyacağı

Uzman unvanı ile görev yapan ilgilinin Bakanlığınızdaki şehir plancısı unvanlı kadroya, daha önce TEKEL Genel Müdürlüğünde mesleğe yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavına girmeden belirli süre hizmet içi eğitim sonucu kontrolör unvanını alan personelin ise şube müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 12/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 13. sayfa

Çevre ve Orman Bakanlığında uzman unvanı ile görev yapan ?.ın Bakanlığınıza şehir plancısı unvanlı kadroya ve daha önce TEKEL Genel Müdürlüğünde mesleğe yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavına girmeden ve belirli süre hizmet içi eğitim sonucu kontrolör unvanını alan ?..ün şube müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde ise, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, anılan Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü getirilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, söz konusu personelden uzman olarak görev yapan ?..ın, unvan değişikliği sınavında başarılı olması kaydıyla şehir plancısı kadrosuna atanmasının mümkün bulunduğu, yeterlilik sınavına girmeden ve belirli süre hizmet içi eğitim sonucu kontrolör unvanını alan ??ün ise daha önce ihraz etmiş olduğu kontrolörlük unvanının, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı sonucunda elde edilmediğinden, şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavında başarılı olması halinde atanabileceği mütalaa edilmektedir.