Üst öğrenimi bitiren kişinin intibakının yapılamayacağı

Kadro durumunun müsait olması halinde memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin en son bitirdikleri öğrenim durumlarına uygun sınıf, derece ve kademelere intibak ettirebilecekleri Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 20/01/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 16. sayfa

657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (a) bendinin 12/d işaretli fıkrasının düzenlenişi itibariyle ilgideki yazınızda da ifade edildiği üzere amir hüküm niteliği taşıdığı açıktır. Bu sebeple idarenin, genelde takdir yetkisi söz konusu olmaksızın ilgililer hakkında fıkra uyarınca işlem yapması gerektiği düşünülmektedir. Ancak, ilk defa memuriyete alındığı tarihteki mesleki nitelikli öğrenimi ile ilişkili bulunmayan bir üst öğrenimi bitiren ....... hakkında fıkra uyarınca uygulama yapıldığında adı geçenin halen bulunduğu Teknik Hizmetler sınıfında ipka edilmeyip Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil durumuna uygun düşen bir kadroya nakledilmesi gerektiği ve bu zaruretin yerine getirilmesinin kadro durumunun müsait olması ve sözkonusu kadroya kurum içinden öncelikle atanması gereken başka bir memur bulunmamasına bağlı bulunduğuna işaret edilmesinde yarar görülmektedir.