özelleştirmeden ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması

özelleştirilen kurumlardan atamalar için kullanılan araştırma (ö) kadrolarının 5436 sayılı Kanun uyarınca kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında mı kalacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5436 / 14 Tarih : 01/01/2000
Kaynak 24 sayılı bülten 55. sayfa

Bakanlığınıza tahsis edilen Araştırmacı (ö) ve APK Uzmanı kadrolarının 5436 sayılı Kanun gereğince kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığına mı yoksa diğer birimlere mi tahsis edileceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı ?Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun?la muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarında değişiklik yapılmış, bazı kadrolar iptal edilmiş ve bazı kadrolar da ihdas edilmiş bulunmaktadır.
5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında araştırma, planlama ve koordinasyon hizmetlerine yönelik kurul başkanlıkları, daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri kurulması ve bunların görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, aynı maddede ?... Söz konusu birimlerde görevli diğer personel ise kadrolarıyla birlikte 14.1.2006 tarihine kadar kendi idarelerinde ihtiyaç duyulan birimlere devredilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren APK Uzmanı kadrolarına yeni atama yapılmaz, herhangi bir nedenle boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.? hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Bakanlığınıza tahsis edilen Araştırmacı (ö) ve APK Uzmanı kadrolarının Merkez Teşkilatı içerisinde hizmet ihtiyaçlarına göre uygun görülen birimlere devredilmesi hususunun Bakanlığınız takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir