Muvazzaf askerlik hizmetinin hizmet süresinden değerlendirilmesi

Özet: Görevde yükselme sınavına katılmak için muvazzaf askerlik hizmetinin borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın, hizmet puanında dikkate alınıp alınmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 17/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 14. sayfa

Görevde yükselme sınavına katılmak için muvazzaf askerlik hizmetinin borçlanma yapılmasına bakılmaksızın, hizmet puanında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 2003/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile değiştirilen 2002/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi eki Değerlendirme Formu ile; müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç) puanlamada değerlendirileceği öngörülmüştür.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin fiili hizmet süresinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.