Farklı hastalıklar için alınan raporların süresi dikkate alınarak emeklilik işlemi uygulanamaz.

Müsteşarlığınız personelinin farklı hastalıklara ilişkin toplamda 18 ay 15 gün sağlık kurulu raporu aldığını, almış olduğu raporlar nedeniyle yer değiştirme suretiyle atandığı yeni görev yerine başlamadığını belirterek, farklı hastalıklar için alınan sağlık kurulu raporları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin (B) bendi kapsamında işlem yapılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 18/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 115. sayfa

Müsteşarlığınız personelinin farklı hastalıklara ilişkin toplamda 18 ay 15 gün sağlık kurulu raporu aldığını, almış olduğu raporlar nedeniyle yer değiştirme suretiyle atandığı yeni görev yerine başlamadığını belirterek, farklı hastalıklar için alınan sağlık kurulu raporları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin (B) bendi kapsamında işlem yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Hastalık İzni" başlıklı 105 inci maddesinde; "Memurların hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar,
izin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır..." ş
eklinde bir düzenleme yer almaktadır.

Ayrıca, Sayıştay Genel Kurulunun 05/04/1990 tarih ve 4664/1 sayılı Kararında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 105'inci maddesiyle ilgili olarak;
1-Bu maddede öngörülen hastalık izin sürelerinin, tek bir hastalık, nedeniyle verilen sağlık izinlerine ilişkin bulunduğu,
2-Hastalık izni sürelerinin hesaplanmasında, hasta memura verilen raporların 5434 sayılı kanunun 47'inci maddesi uyarınca bir yıl içinde nükseden aynı hastalığa ilişkin olup olmadığının araştırılıp ancak bu şarta uyan yazılı izin sınırını aşıp aşmadığının belirlenmesi gerektiği..."
şeklinde karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, mezkur Kanunun 105 inci maddesinde öngörülen hastalık izni sürelerinin aynı hastalığın devamı sebebiyle verilen sağlık izinlerine ilişkin olduğu, birbirinin devamı niteliğinde olmayan hastalıklarla ilgili verilecek raporlardaki süreleri sınırlayıcı nitelikte bir hüküm bulunmadığı dikkate alınarak, ilgi yazıda bahsi geçen personelin on yıldan fazla hizmetinin olması ve aynı hastalığın devamı sebebiyle rapor alması halinde bu personele toplam on iki aya kadar hastalık izni verilebileceği; ilgilinin kullanmış olduğu hastalık izin süresinin sonunda hastalığının devam ettiğinin resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi halinde bu rapor tarihinden başlatılmak üzere, hastalık izin süresinin bir katına kadar uzatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.