Doğum öncesi aktarılacak iznin uygulaması

Doğum izinlerinin kullanılması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 104 Tarih : 30/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 15. sayfa

Doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışarak izne ayrılan bir Devlet memurunun doğumunun 3 haftalık izin süresi içerisinde gerçekleşmemesi halinde kullanmış olduğu ilave bir haftalık sürenin doğum sonrası mazeret izninden düşülüp düşülmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde değişiklik yapan 5223 sayılı Kanun ; "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü getirilmiştir.
Mezkur düzenleme ile memurun doğumdan önceki 8 haftalık mazeret izninin, doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadarki kısmını işyerinde çalışarak geçirebileceği, bu durumda kalan 5 haftalık izin süresinin, sağlık durumunun uygunluğu ve tabip onayı şartına bağlı olarak doğum sonrası mazeret izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olup, bahse konu Kanun metninde, doğum sonrasına eklenmesi gereken süreler ile ilgili olarak ise "... memurun çalıştığı süreler..." ifadesine yer verilmiştir. Bu sebeple, doğumun beklenen tarihten önce veya sonra gerçekleşmesi halinde kullanılamayan veya fazla kullanılan sürelerin doğum sonrası mazeret izninden ayrı düşünülmesi ve doğum sonrası mazeret iznine eklenmesi gereken süreler hesaplanırken memurun çalıştığı sürelerin dikkate alınması gereğinden hareketle, 5 haftalık süreyi fiilen çalışarak geçiren ve doğum öncesi 3 haftalık mazeret iznini kullandıktan sonra doğumun gerçekleşmemesi sebebiyle ilave süre kullanmak zorunda kalan personelinizin kullanmış olduğu ilave sürenin doğum sonrası mazeret izin süresinden düşülmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir.