Nöbet dolayısı ile fazla çalışma izni verilemeyeceği

Belediyesi Huzurevi Müdürlüğünde hemşire kadrosunda görev yapan memurun Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde nöbet tuttuğunu, söz konusu personele nöbetten dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesine göre izin verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 99, 100, 178 Tarih : 24/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 116. sayfa

Huzurevi Müdürlüğünde hemşire kadrosunda görev yapan memurun Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde nöbet tuttuğunu, söz konusu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesine göre izin verilip verilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesinde, "Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir?
" hükmü yer almaktadır.

13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (B) bendinde, "Nöbet Hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışmadır." hükmü, 5 inci maddesinde "Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz." hükmü yer almaktadır. hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, mezkur Kanunun 178/B maddesinde günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırılan memura yaptırılacak "fazla çalışmanın" her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği ifade edilmekte olup, Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelikte memurun tutmuş olduğu nöbetin fazla çalışma sayılmayacağının belirtilmesi sebebiyle, söz konusu personele mezkur hüküm gereğince izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.