Aday devlet memurlarının eş durumundan yer değişikliğinin yapılabileceği

Aday memur olarak görev yapan personelin eşinin ? Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ?beldesinde vekil hemşire olarak görev yaptığını belirterek, ilgilinin Müsteşarlığınız Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre ?eş durumu? özrüne dayanarak yer değiştirme suretiyle atamasının yapılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 15/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 117. sayfa

Müsteşarlığınızda aday memur olarak görev yapan personelin eşinin ? beldesinde vekil hemşire olarak görev yaptığını belirterek, ilgilinin Müsteşarlığınız Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre "eş durumu" özrüne dayanarak yer değiştirme suretiyle atamasının yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,
a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,
b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir." hükmü, "Özel yönetmelikler" başlıklı 28 inci maddesinde, "? Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz?"
hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 03/05/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Özür Halleri" başlıklı 12 nci maddesinde, "Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.
(A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,
(B) Özür Grubu: Eş Durumu?"
hükmü, "Özürlerin Belgelendirilmesi" başlıklı 13 üncü maddesinde, "(1) Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;
?
b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.
c) Ancak, eşleri 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olup, personelin görev yaptığı yerde teşkilatının bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu belgelendirenlerin, atanma veya yerinde kalma talepleri Kurulca eş durumu mazereti kapsamında değerlendirilir? "
hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, dolu kadrolara ya da boş kadrolara yapılan vekaleten atamaların geçici nitelik arz etmesi, asil memurların gelmesi veya boş kadrolara atama yapılması halinde vekaletin sona erecek olması karşısında Kurumunuz personelinin vekil hemşire olan eşi sebebiyle eş durumu özrü kapsamında yer değiştirme suretiyle atamasının yapılamayacağı; ayrıca ilgi yazıda bahsi geçen personelin aday memur olarak görev yaptığı anlaşılmakta olup, aday memurların Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"in kapsamında bulunmaması sebebiyle, aday memur iken ilgilinin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme suretiyle atamasının yapılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.