Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilemeyeceği

Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 28/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 18. sayfa

Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü ile İSKİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı emrinde vekil mühendis olarak görev yapmakta iken istifa edip 2006 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu Kurumunuz emrine mühendis adayı olarak atanan ?.nın, daha önce geçirmiş olduğu söz konusu hizmet süresinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında, "Teknik Hizmetler Sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Kurumunuz emrine mühendis adayı olarak atanan adı geçenin, daha önce vekil mühendis olarak geçirdiği sürelerin 657 sayılı Kanunun 87 inci maddesinde sözü edilen kurumlarda ve teknik hizmetlerde geçirilmesi sebebiyle, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.