Mimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği

Genel Müdürlüğünüzde bulunan mimar kadrosuna aday Devlet memuru olarak atanan ..?in memuriyet öncesinde Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun hükümlerine tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilemeyeceğine hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 27/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 122. sayfa

Mimar kadrosuna aday Devlet memuru olarak atanan personelin memuriyet öncesinde ?. Bakanlığında 4924 sayılı Kanun hükümlerine tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."ve 2 inci fıkrasında da " Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."hükümleri yer almaktadır.

Mezkur 1 inci fıkra hükmü uyarınca hizmetin değerlendirilmesinden faydalanabilmek için teknik hizmetler sınıfında görev almak ile memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer'i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir. Anılan 2 inci fıkra hükmü uyarınca da hizmetlerin değerlendirilmesinden faydalanabilmek için sağlık hizmetleri sınıfında görev almak ile memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer'i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir.

10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ayrıca hizmet değerlendirilmesine ilişkin özel bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca; Genel Müdürlüğünüzde teknik hizmetler sınıfında bulunan mimar kadrosuna aday Devlet memuru olarak atanan ?'in memuriyet öncesinde teknik hizmetler sınıfında yer almayan sağlık hizmetleri sınıfı kapsamında 4924 sayılı Kanun hükümlerine tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin ( C) bendinin 1 inci fıkrası kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.