Sağlık yardımından faydalanmayan ana baba

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi anne, baba ve eşlerinin sağlık karnesini iade etmek suretiyle kendi isteğiyle sağlık yardımından yararlanmayanlara sağlık karnesi verilmesi mümkün bulunduğu hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 209 Tarih : 21/01/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 55. sayfa

Üniversiteniz personelinden bir kısmının Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi anne, baba ve eşleri için sağlık karnesi talebinde bulunduğu belirtilerek, kendilerine sağlık karnesi verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 209 uncu maddesinde ?Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta ve yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır...? ve 210 uncu maddesinin son fıkrasında ?209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.? hükmü yer almaktadır. Mezkur hükmün uygulanmasını göstermek üzere 11.8.1973 tarih ve 14622 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği? 27.07.1973 tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Yönetmeliğin tedavi ve yol giderlerinden faydalanacak olanları belirleyen 3 üncü maddesinin (A) bendinin ( b) alt bendinde; ?Devlet memurunun her hangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşleri veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, ...? hükmü yer almaktadır. Bu hükümde bahsi geçen ?yararlanamayan? ibaresinin, sağlık yardımından kanunen yararlanma imkanı bulunmayan diğer bir ifade ile, sağlık yardımından istese de istifade imkanı olmayan kişilerin anlaşılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Üniversiteniz personelinin 506 sayılı Kanuna tabi olan, ancak sağlık karnesini iade etmek suretiyle kendi isteğiyle sağlık yardımından yararlanmayan anne, baba ve eşleri için sağlık karnesi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.