Hastalık izin süresinin uzatılması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi uyarınca hastalık izin süresinin uzatılmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 08/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 61. sayfa

Kurumunuz personeli ???????ın kullandığı hastalık izninin 213 gün olduğunu belirten ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 6 aylık hastalık izin süresinin bir katına kadar uzatılıp uzatılmayacağı, hangi tarih itibariyle uzatılması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Hastalık İzni? başlıklı 105 inci maddesinde ?Memurların hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A)On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B)On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C)Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
izin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır...? şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.
Diğer taraftan, Sayıştay Genel Kurulunun 05.04.1990 tarih ve 4664/1 sayılı Kararında; ?657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 105?inci maddesiyle ilgili olarak;
1-Bu maddede öngörülen hastalık izin sürelerinin, tek bir hastalık, nedeniyle verilen sağlık izinlerine ilişkin bulunduğu,
2-Hastalık izni sürelerinin hesaplanmasında, hasta memura verilen raporların 5434 sayılı kanunun 47?inci maddesi uyarınca bir yıl içinde nükseden aynı hastalığa ilişkin olup olmadığının araştırılıp ancak bu şarta uyan yazılı izin sınırını aşıp aşmadığının belirlenmesi gerektiği...?şeklinde karar verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve kararlar çerçevesinde on yıldan az hizmeti olan kurumunuz personelinin 6 aya kadar kullanmış olduğu hastalık izin süresinin sonunda hastalığının devam ettiğinin resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi halinde bu rapor tarihinden başlatılmak üzere, hastalık izin süresinin bir katına kadar uzatılması gerektiği mütalaa edilmekle birlikte, mezkur Kanunda birbirinin devamı niteliğinde olmayan hastalıklarla ilgili verilecek raporlardaki süreleri düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır.