Sözleşmeli; personelin doğum izni, eş durumundan yer değişikliğ, istifa sonrası dönüş, kurum içi yer değişikliği

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 02/03/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, Ek 1'inci maddesinin son fıkrası ile Ek 3 üncü maddesine ilişkin çeşitli sorular hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 21/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 20. sayfa

Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; "Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür."hükmü yer almaktadır.
Mezkur Esasların Ek 1 inci maddesinin son fıkrasında ise; "Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar." hükmüne, Ek 3'üncü maddesinde ise;. "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.
ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde ?? mezkur yazısında yer verilen sorular tetkik edilmiş olup;
a) Bahis konusu Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadan önce doğum iznine ayrılıp da halen doğum izninde bulunan sözleşmeli statüdeki bir personel hakkında söz konusu Kararla getirilen değişikliğin mezkur hükümler çerçevesinde uygulanabileceği,
b) Esasların Ek 3 üncü maddesinden de anlaşılacağı üzere, sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği mümkün bulunmamaktadır. Sözleşmeli personelin kurum içerisinde yer değişikliği ise, belli şartlar altında kurumun hizmet icapları, eş durumu ve sağlık sebepleriyle yapılabilmektedir. Eş durumu sebebiyle yapılacak kurum içi yer değişikliği, vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla, üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar, milletvekili danışmanı olarak görev yapanlar, merkez teşkilatında çalışıp da taşra teşkilatında muadili bulunmayan kadrolarda görev yapanlar, polis olarak görev yapanlar ile mahalli idarelerde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi çerçevesinde istihdam edilenlerin sözleşmeli statüdeki eşlerinin istihdam edildikleri kurumda vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması durumunda eş durumundan kurum içi yer değişikliğine tabi tutulabileceği,
c) Mezkur Esasların Ek 1 inci maddesinden de anlaşılacağı üzere, doğum ve askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra başvurmaları halinde ayrıldıkları kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarına herhangi bir sınav ilanı yapılmadan alınabileceği,
d) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebinin; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla, sağlık sebebiyle kurum içi yer değişikliği yapılan personelin iyileşmesi, diğer bir ifadeyle yer değişikliği mazeretinin ortadan kalkması durumunda eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş bir pozisyona yeniden atama yapılabileceği mütalaa edilmektedir.