Polis Okulunda Mesleki temel eğitimi için kademe verilmez.

Başkanlığınızda Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak çalışan, Endüstri Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra stajyer polis memuru iken Gaziantep Polis Okulunda Mesleki temel eğitime tabi olan ve eğitim sonunda mesleki temel eğitim sertifikası alan ??ın memuriyet giriş ve yükselinebilecek derecesinin değişmesini gerektiren bir durumun olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 22/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 128. sayfa

Başkanlığınızda Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak çalışan, Endüstri Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra stajyer polis memuru iken ? Polis Okulunda Mesleki temel eğitime tabi olan ve eğitim sonunda mesleki temel eğitim sertifikası alan personelin memuriyet giriş ve yükselinebilecek derecesinin değişip değişmediğine ilişkin görüş talep eden ilgide kayıtlı yazı ve eki incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı ( A) bölümünde sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Sözkonusu hükümlerde Endüstri Meslek Lisesinden mezunlarının 12 nci derecenin 2 kademesinden memuriyete başlayıp 3 derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri düzenlenmiştir.

Ayrıca, mezkur Maddenin (A) bendinin 7 inci fıkrasının (a) bendinde "Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır."denilmekte olup, 12 nci fıkrasının (a) bendinde de "Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır."hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, ilgi kayıtlı yazıda sözü edilen Endüstri Meslek Lisesinden mezuniyeti üzerine stajyer polis memuru iken Gaziantep Polis Okulundan aldığı mesleki temel eğitim sertifikasının yukarı yer verilen 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 7 inci fıkrasının (a) bendinin ve 12 nci fıkrasının (a) bendinin hükümleri kapsamında bulunmadığı gibi söz konusu mesleki temel eğitim sertifikasının eğitim durumunu değiştirici mahiyette olmadığından memuriyete giriş ve yükselebileceği derece ve kademenin değişmediği mütalaa edilmektedir.