şef'e avukatlığın ikinci görev olarak verilmesi

Şef kadrosunda görev yapan ilgiliye, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Üniversiteniz avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 87, 88 Tarih : 08/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 62. sayfa

Üniversitenizin hukuk müşavirliğinde şef kadrosunda görev yapan ???. ????in 1997 yılında hukuk fakültesinden mezun olduğunu belirten ve mezuniyeti sebebiyle ikinci görev olarak avukatlık görevini ifa edip edemeyeceği hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?İkinci Görev Yasağı? başlıklı 87 nci maddesinde; ?Memurlara;
a)Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b)Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,
d) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,
ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişiler, takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu Kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.? şeklinde bir düzenleme yapılarak ikinci görev verilemeyecek memurlar sayılmış olup; mezkur Kanunun ?İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler? başlıklı 88 inci maddesinde; ?Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla,
1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adil Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
ikinci görev olarak verilebilir.? şeklinde bir hüküm yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversiteniz Hukuk Müşavirliğinde Şef kadrosunda görev yapan ilgiliye, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Üniversiteniz avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceği değerlendirilmektedir.