Geçici sürevli görevlendirilen memurun özlük hakları

657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmü uyarınca diğer bir kamu kurumunda geçici olarak görevlendirilen Devlet memurunun büyük yatırım projesinde geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle 2006/10344 sayılı Kararnamenin tazminatlara ilişkin II sayılı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında düzenlenen ek tazminattan faydalandırılmasının mümkün olmadığı, -657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi dışında diğer kanunların hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilen memurlara ise görevlendirildikleri kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde ödeme yapılmasının mümkün olduğu, geçici görevlendirmeyi düzenleyen kanunlarda ödemelere ilişkin bir düzenleme olmaması halinde ise ödeme yapılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 8, 152, 154 Tarih : 04/07/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 128. sayfa

Genel Sekreterliğinizde geçici olarak görevlendirilen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz personele büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmaları sebebiyle zam tazminat kararnamesinin II sayılı Cetvelinin 5 inci sırasından ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş talep eden ilgide kayıtlı yazı eki incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13/2/2011tarihli ve 6111sayılı Kanunun 115 inci maddesi ile değişik "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8 inci Maddesinde "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir."
denilmektedir.

Anılan Maddede geçici olarak görevlendirilen memurların aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alacakları ve kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklarının devam edeceği sarihtir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III Ortak Hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının "Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları" başlıklı 3 üncü maddesinde "(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;
1) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,
2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,
b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,
c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler,
esas alınır."
hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere tazminatların ödenmesinde Devlet memurunun kadrosunun esas alınması gerekmektedir.

Anılan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının tazminatlara ilişkin II sayılı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında "Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye başkanından adlarına onay alınmak ve kontrol edilen ve onaylanan cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenebilir.
a) Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara ......................: 30
b) Diğerlerine ?..: 20
Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %10' unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir).
Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi dışında da bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerde de Devlet memurlarının kurumları dışındaki kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilmesi için düzenlemeler yer almaktadır. Devlet memurunun geçici olarak görevlendirilmesi hangi mevzuata göre yapılmış ise o hükümler çerçevesinde mali ödemelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar uyarınca;
1- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmü uyarınca diğer bir kamu kurumunda geçici olarak görevlendirilen Devlet memurunun büyük yatırım projesinde geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle 2006/10344 sayılı Kararnamenin tazminatlara ilişkin II sayılı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında düzenlenen ek tazminattan faydalandırılmasının mümkün olmadığı,
2-657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi dışında diğer kanunların hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilen memurlara ise görevlendirildikleri kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde ödeme yapılmasının mümkün olduğu, geçici görevlendirmeyi düzenleyen kanunlarda ödemelere ilişkin bir düzenleme olmaması halinde ise ödeme yapılamayacağı,
mütalaa edilmektedir.