% 99,67 hissesi Büyükşehir Belediyesinin olan şirketin kamu kurumu olmadığı

?? A.Ş.Genel Müdürlüğü'nün, kamu kurumu olup olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 6762 / 1 Tarih : 11/06/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 26. sayfa

Halen çalıştığınız ?? A.Ş.Genel Müdürlüğü'nün, kamu kurumu olup olmadığının belirlenerek, tarafınıza bildirilmesinin talep edildiği ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

Yapılan incelemede, ??Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak esas mukavele ( ana sözleşme ) tanzim ve imza edilmek suretiyle teşkil edildiği görülmektedir. Oysa, Anayasanın 123 üncü maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, kamu tüzel kişilerinin ya kanunla, ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak idari bir işlemle kurulması gerekmektedir.

Nitekim, yine yapılan incelemede, söz konusu Şirketin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanı sıra 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu gibi özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilip işletilen bir anonim şirket statüsünde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, bahsedilen Şirketin sermaye yapısı incelendiğinde de, bu Şirkette halen ??Büyükşehir Belediyesinin % 99,67 payının bulunduğu anlaşılan ?. Şirketi'nin % 98,4 ile en yüksek paya sahip olduğu, ayrıca ??Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu ?.. Genel müdürlüğünün % 99,995 payının olduğu görülen ?..Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin % 0,40 payının bulunduğu görülmektedir.Yani, söz konusu Şirkette, ?. Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşu ?.. Genel Müdürlüğünün doğrudan bir payı bulunmamakla birlikte, bunların neredeyse sermayesinin tamamına yakınında pay sahibi oldukları görülen bu Şirketlerin, ?.. A.Ş.'nin sermayesindeki payı dikkate alındığında, dolaylı bir şekilde de olsa söz konusu A.Ş.' in sermayesinin, % 98, 8'inin kamu tüzel kişiliğine sahip olan ?. Büyükşehir Belediyesi ve onun bağlı kuruluşu olan ?.Genel Müdürlüğünce sağlandığında kuşkuya mahal bulunmamaktadır.

Ayrıca, adı geçen Şirket tarafından yürütülen hizmetin kamu hizmeti niteliğinde olduğu belirtilmekte ise de, bilindiği üzere, kamu hizmetleri esas itibariyle Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmekle beraber, bazı kamu hizmetleri, kamu tüzel kişilerinin gözetimi ve denetimi altında özel hukuk, gerçek ve tüzel kişileri tarafından da yürütülebilmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamaların ışığı altında, idari teşkilatlanmaya temel teşkil eden kurallar ve içtihatlar da dikkate alındığında, sadece pay sahipliği ve kamu hizmeti yürütülmesi kıstası esas alınarak, bahsedilen Şirketin, bir kamu kurumu olduğu anlamının çıkarılamayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, yapılan incelemede, ?? A.Ş.'nin, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının (tüzel kişiliğini kazanmasının ), idare hukukuna özgü bir şekilde olmadığı, kamu hukuku kurallarına bağlı bulunmadığı ve sermayesinin tamamına yakınının kamu tüzel kişileri tarafından sağlandığı anlaşılmış olup, bahsedilen Şirketin statüsünün, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kamu sermayeli bir şirket olarak tanımlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.