İller Bankası A.Ş sözleşmeli personele uygulanacak hükümler

430 sayılı KHK çerçevesinde, kadroları ve/veya pozisyonları ile birlikte Genel Müdürlüğünüze devredilmiş olan ve her türlü özlük hakları kuruluşunuzca karşılanan personelin Genel Müdürlüğünüz personeli olduğu ve bu çerçevede işlem tesis edilmesi, İller Bankası Anonim Şirketi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmüne uygun olarak vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanların kadroya geçme yönündeki taleplerini yazılı olarak Genel Müdürlüğünüze bildirmeleri üzerine söz konusu personelin kadroya geçirilmeleri, müteakiben 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kuruluşlara 6107 sayılı Kanun uyarınca naklen atanabilmeleri için Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 06/07/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 131. sayfa

İlgi yazı ile;
-430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğünüzde görev yapmakta olan personel ile 6107 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde sözleşme imzalanıp imzalanamayacağı,
-3107 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile Genel Müdürlüğünüze ait kadroların iptal edilerek 190 sayılı KHK eki cetvellerin ilgili kısmından çıkarıldığından bahisle, Genel Müdürlüğünüzde istihdam edilen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki personelin, aynı Kanunun Geçici 37 nci maddesi çerçevesinde ne şekilde kadroya geçirilecekleri,
hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/c maddesinde, "Olağanüstü Hal Bölge Valisinin, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yazılı yetkileri kullandığı yerlerde ikamet edenler veya bu gibi yerlerde ikamet etmekte olup da can ve mal güvenliği gerekçeleriyle yerlerini daha önce terk etmek zorunda kalanlar ile yaptırılan inceleme sonucu işe yerleştirilmelerinde zaruret görülenler diledikleri takdirde, olağanüstü hal bölgesi içinde veya dışında ikamete tabi tutulabilirler. Bunlara yerleşmeleri için Geliştirme ve Destekleme Fonundan mali destek sağlanabilir veya kendilerine iş temin edilebilir. Bu maksatla ekli cetvelde yaralan kadrolar ihdas edilerek İçişleri Bakanlığı'nın emrine tahsis edilmiştir. Bu kadroların sayısını % 25'ine kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Gerekli hallerde İçişleri Bakanlığı'nca bu kadroların hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmek suretiyle söz konusu kişilerin müşterek kararla bu kadrolara atanmaları sağlanır. Bu kişiler görevlendirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına kadroları ve/veya pozisyonları ile birlikte devredilirler. Bunların ücret ve her türlü özlük hakları bu kuruluşlarca karşılanır?" denilmektedir.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personel, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir?", 5'inci fıkrasında da, Bankada 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışanlardan Bankada bu Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler, Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır. Bu personelden sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyenlerin Banka ile olan ilişikleri, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde kesilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 37'nci maddesinin ilk fıkrasında ise, "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
-430 sayılı KHK çerçevesinde, kadroları ve/veya pozisyonları ile birlikte Genel Müdürlüğünüze devredilmiş olan ve her türlü özlük hakları kuruluşunuzca karşılanan personelin Genel Müdürlüğünüz personeli olduğu ve bu çerçevede işlem tesis edilmesi gerektiği,
-İller Bankası Anonim Şirketi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmüne uygun olarak vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanların aynı Kanunun Geçici 37'nci madde hükmü uyarınca kadroya geçme yönündeki taleplerini yazılı olarak Genel Müdürlüğünüze bildirmeleri üzerine söz konusu personelin kadroya geçirilmeleri, müteakiben 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kuruluşlara 6107 sayılı Kanun uyarınca naklen atanabilmeleri için Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri gerektiği,
mütalaa edilmektedir.