Askere gitmemiş memurun görevine son verilmesi

Bakanlığınız personeli ??.. ??..?in 18/09/1965 doğumlu olduğunu, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesine göre muvazzaflık askerlik süresini doldurduğu halde askerlik görevini yapmadığını belirten ve ilgilinin bu görevi ifa etmemiş olmasının Devlet memuriyeti yapmasına engel teşkil edip etmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 98 Tarih : 20/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 64. sayfa

Bakanlığınız personeli ??.. ??..?in 18/09/1965 doğumlu olduğunu, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesine göre muvazzaflık askerlik süresini doldurduğu halde askerlik görevini yapmadığını belirten ve ilgilinin bu görevi ifa etmemiş olmasının Devlet memuriyeti yapmasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 inci maddesinde ?Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur.? şeklinde bir düzenleme yer almakta olup aynı Kanunun 2 nci maddesinde ise ?Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmibir sene sürer.? denilmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınmada ?Genel ve Özel Şartlar? başlıklı 48/A-6 maddesinde ?...6- askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak? şeklinde bir hüküm yer almakta ve mezkur Kanunun ?Memurluğun Sona Ermesi? başlıklı 98 inci maddesinde ise Devlet memurluğunun hangi hallerde sona ereceği düzenlenmektedir.
Devlet Memurlarının hizmete alımdan önce askerlik durumu itibarıyla mezkur Kanunun belirtmiş olduğu üç durum dışında herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, ilgilinin muvazzaf askerlik süresini doldurmuş ancak henüz askerliğini yapmamış olması hususunun, Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından alınacak görüş sonrası, ilgilinin durumunun ?askerlikle ilişkisi bulunmamak? olarak değerlendirilmesi halinde, memuriyetinin sona erdirilemeyeceği düşünülmektedir.