Yerdeğiştirme yönetmeliğinin uygulanması

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 22/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 27. sayfa

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci maddesi gereğince sicil katibi adayı olarak Kurumunuz emrine ataması yapılan ve daha sonra tapu sicil müdür yardımcılığı için Genel Müdürlüğünüzce gerçekleştirilen görevde yükselme sınavında başarılı olan ?..ün, 5 inci ve 6?ncı hizmet bölgelerindeki hizmet süresini tamamlamamış olduğundan bahisle, adı geçenin, söz konusu bölgelerde münhal kadro bulunması halinde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek 2?nci maddesi çerçevesinde anılan hizmet bölgeleri dışında herhangi bir yere atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 26/06/2000 tarihli ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Değişik Ek 1 inci maddesinde; ?190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.
Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.? hükmü yer almakta olup, mezkur Yönetmeliğe 06/04/2007 tarihli ve 2007/11837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen Ek 2 nci maddesinde ise, ?Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.? hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinde, ?Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 1'ni, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar.
İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur.? hükümleri yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince sicil katibi adayı olarak Kurumunuz emrine ataması yapılan ve daha sonra tapu sicil müdür yardımcılığı için Genel Müdürlüğünüzce gerçekleştirilen görevde yükselme sınavında başarılı olan ??nın, daha önce 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmetinin bulunmaması, söz konusu hizmet bölgelerinde münhal kadro bulunması ve mezkur Kanun hükmü gereğince terör eylemleri etkisi ve sebebiyle malul olup da çalışabilir durumda olanların sınav hariç olmak üzere kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımalarının zorunlu olması sebebiyle, ilgilinin, diğer bölgelere atanabilmesinin ancak çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere ve bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması şartıyla gerçekleştirilebileceği mütalaa edilmektedir.