İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah

Personel özlük işleri ile ilgili olarak tereddüde düşülen değişik konular hk.


Kanun / Madde(ler) 6245 / 9 Tarih : 02/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 133. sayfa

Personel özlük işleri ile ilgili olarak tereddüde düşülen değişik konuları içeren ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/A-12 d maddesinde; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin dördüncü ve beşinci fıkrasında: "4- Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar."
denilmektedir.

Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 9 uncu maddesinde : "Daimi vazife harcırahı:
b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;
c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;
İtibaren verilir."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;
1 - Son öğrenim düzeyi olan lise düzeyinden KPSS'ye giren adayların bu puanları ile yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih etmeleri halinde atamalarının tercih ettikleri ve yerleştirildikleri kadro unvan ve derecelerine yapılmasının gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A-12/d bendi hükümlerinin ise sadece memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında uygulanabileceği, dolayısıyla ?.. ve ?..'nun üst öğrenim intibak işleminin yapılamayacağı,
2 - 2008 KPSS yerleştirme işlemi neticesinde GİH sınıfında Sosyal Çalışmacı olarak müdürlüğünüze yerleştirilen ?.'ın, Yüksek Öğretim Kurulunun 10/07/1990 tarihli ve EÖ/07.07.002/3141-13323 sayılı kararında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan Sosyal Hizmet Uzmanı unvanı ile mezun olanların, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Sosyal Çalışmacı unvanlı kadrolara atanması uygun görülmesine karar verildiğinden bu şartları taşıması halinde 657 sayılı Kanunun 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilebileceği,
3 - 657 sayılı Kanunun 36/A-4 maddesi, bir derece yükselmesinden yararlanılabilmesi için iki şartın bir arada olmasını aramaktadır. Buna göre hem Teknik hizmetler sınıfında görev almak hem de mezkur Kanun hükmünde belirtilen unvanları taşımak veya yine aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmak gerektiğinden, müdürlüğünüzde VHKİ olarak GİH sınıfında çalışan ?.'a 657 sayılı Kanunun 36/A-4 bendine göre memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilemeyeceği,
4 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışırken 2008 KPSS ile inşaat mühendisi olarak müdürlüğünüze yerleştirilen ve kurumunun muvafakati alınarak ataması yapılan ?.'ın söz konusu atama işleminin naklen atama olması nedeniyle sürekli görev harcırahına hak kazandığı düşünülmekle birlikte, bu hususta ayrıca Maliye Bakanlığından da görüş alınması gerektiği değerlendirilmektedir.