Disiplin affının işçilere uygulanmayacağı

Disiplin Kurulu Kararı ile hizmet akdi feshi cezası alan ve Karar düzeltme istemi sonucu cezasının 4455 sayılı Af Kanunu dışında kaldığı kesinleşen İş Kanununa tabi personelin görevine döndürülmesinin mümkün olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4455 / 1 Tarih : 24/04/2001
Kaynak 21 sayılı bülten 20. sayfa

İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinde; ..........?ın 1475 sayılı İş Kanununa tabi olduğu ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Karar düzelte istemi sonucu Danıştayca hizmet akdi feshi cezasının 4455 sayılı Af Kanununun kapsamı dışında bulunduğunun belirtilmesi üzerine yargı yollarının tüketildiği ve işlemin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde; ?Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.? hükmü yer almaktadır.

Başkanlığımız tarafından yayımlanan, 4455 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulanmasını açıklayan 1999/1 sayılı Genelgede ise; 1475 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin bu Kanundan faydalanmalarının mümkün bulunmadığı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 17.6.2000 tarih ve 24082 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar?ın 4 üncü maddesinin (ı) bendinde; Diğer taraftan, 17.6.2000 tarih ve 24082 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar?ın 4 üncü maddesinin (ı) bendinde; ?Kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya daimi kadrolu işçi olarak çalışmış olup da, bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile halen bu statüde çalışanlardan bir başka kamu kurum ve kuruluşunun daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler hakkında uygulanmaz.? denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; Disiplin Kurulu Kararı ile hizmet akdi feshi cezası alan ve Karar düzeltme istemi sonucu bu cezasının 4455 sayılı Af Kanunu dışında kaldığı kesinleşen ..........?ın İş Kanununa tabi olması ve disiplin mevzuatı uyarınca görevine son verilmesi sebebiyle BOTAŞ Genel Müdürlüğünde görevine döndürülmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.