Yönetim kurullarında üyeliğinden alınanın ek ödemesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri yönetim kurullarında görevli olanlara yapılan ek ödemenin görevden ayrılanlardan geri alınmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 233 / 6 Tarih : 23/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 66. sayfa

??.. ??..A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iken bu görevden ayrılarak 6/10/2005 tarihinde ??. ??.. Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atandığınızdan bahisle, yönetim kurulu başkanlığı görevi yaptığınız dönemde 23/5/2005 tarihli ve 2005/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 5/b maddesi gereğince 15/7/2005 tarihinde yapılan ek ödemenin kısmen geri iadesinin gerekip gerekmediğine ilişkin ilgi yazı eki 14/6/2006 tarihli dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Yüksek Planlama Kurulunun 23/5/2005 tarihli ve 2005/T-7 sayılı Kararının 5/b maddesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen ikramiyelerle aynı tarihte olmak üzere iki aylık ücret tutarında ek ödeme yapılması, 6 ncı maddesinde ise bu ödemelerin 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde iki eşit taksit halinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, ???. ?? A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığınız dönemde 15/7/2005 tarihinde yapılan ek ödemenin, 1/7/2005-31/12/2005 tarihleri arasını kapsaması sebebiyle, söz konusu ödemenin görevden ayrıldığınız tarih olan 6/10/2005 tarihi ile 31/12/2005 tarihi arasında kalan süreye tekabül eden kısmının iade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.