4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uygulaması

İlgilinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçen sigortalı hizmetinin, 4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca öğrenim durumuna göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylığı yönünden intibakında değerlendirilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4359 / 7 Tarih : 18/10/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 136. sayfa

Kurumunuz ?. Bölge Müdürlüğü personelinin sigortalı hizmetinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçen bölümünün kazanılmış hak aylığı yönünden intibakında değerlendirilip değerlendirilmediği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 04/04/1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesinde: "Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün boş bulunan yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarındaki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu kadrolara; Genel ve katma Bütçeli Kuruluşların bütçe ödenekleri çerçevesinde geçici işçi statüsünde çalışmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak müracaat etmiş ve bunlar arasından çalıştıkları kurumlarca yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilmiş bulunanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımalıdır. 1.1.1998 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış bulunmaları, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) veya lise ve dengi okul mezunu olmaları, ihtiyaç duyulan illerde çalışmayı kabul etmeleri ve her iki kurum için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ile müştereken yapılacak merkezi (Ö.D.Y.M.) sınavı başarmaları kaydıyla 1998 yılı sonuna kadar Maliye Bakanlığınca kullanılmasına izin verilen yardımcı hizmetli kadrolarına başarı sıralamasına göre atanabilirler.
İlgililer, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolara intibak ettirilirler.
Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri, yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.
Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri (önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır."
hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, ilgilinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçen sigortalı hizmetinin, 4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca öğrenim durumuna göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylığı yönünden intibakında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.