Disiplin affı ve memur olma şartları

4455 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanununda afla ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkının bulunmadığına dair düzenleme getirilmesi sebebiyle ..............?ün görevden uzakta kaldığı sürede özlük haklarını almasının mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 48 Tarih : 26/01/2001
Kaynak 20 sayılı bülten 55. sayfa

................. Belediyesi personeli .................?ün hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde Belediye Disiplin Kurulu Kararı ile Devlet memurluğundan çıkarma cezası aldığı, Bursa 2.İdare Mahkemesince Devlet memurluğundan çıkarma cezasının İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu karar sayısı ile verilmesi gerektiği gerekçesi ile işlemin iptaline karar verildiği, dava konusu işlemin ............ Belediyesince temyiz edilmesi üzerine Danıştay 8.Dairenin E:1998/7025, K:2000/1536 Kararı ile de Davacı ..............?ün hakkında adli yargı merciince verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığından Disiplin Cezası 4455 sayılı Af kapsamında olduğundan ve davacının davasını devam isteminde bulunmadığından ?karar verilmesine yer olmadığına dair? karar verdiğini ve adı geçenin görevden uzakta kaldığı sürelerdeki özlük haklarını alıp alamayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

4455 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ?...Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuzgün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece karar temyiz edilmiş ise Danıştay?ca ?karar verilmesine yer olmadığına? karar verileceği, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuzgün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunacağı düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yine mezkur Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; ?Ancak bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez? denilmektedir.

11.9.1999 tarih ve 23813 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 1999/1 sayılı Genelgesine göre 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı veya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son verilen personelin bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri işledikleri bu fiil ve hallerin 4455 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması halinde mümkün olabilecektir.

Bu itibarla, ..................?ün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48-A/5 maddesindeki fiillerden dolayı hükümlü bulunmaması kaydıyla, 4455 sayılı Kanun uyarınca disiplin affından dolayı ?karar verilmesine yer olmadığına dair? karar verilmesi, ilgilinin davaya devam etme isteğini bildirerek iptal ve görevden uzak kılınan döneme ilişkin tazmine ilişkin mahkemeden bir karar almaması ve 4455 sayılı Kanununda afla ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkının bulunmadığına dair düzenleme getirilmesi sebebiyle ...................?ün görevden uzakta kaldığı sürede özlük haklarını almasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.