KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı

399 s. KHK hükümleri uyarınca Revizör Yardımcısı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan ilgilinin, Devlet memuru olarak naklen atanıp atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 74 Tarih : 30/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 30. sayfa

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde revizör yardımcısı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmakta olan ?..ın, Genel Müdürlüğünüz emrine naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin son fıkrasındaki, ?13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.? hükmü ile memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile nakilleri mümkün kılınmış olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ise, bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin kurumlararası nakil yoluyla yer değiştirmelerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin son fıkrası hükmünden, farklı personel mevzuatına tabi kurumlar arasındaki kadrolu personele ilişkin nakillerin anlaşılması gerekmekte olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroyla ilişkisi bulunmaması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara naklen atanmalarının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.