Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan teknik kökenli araştırma görevlilerine ilk atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak Hükümler" Bölümümün (A) bendinin 2 nci fıkrası uyarınca bir derece verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 04/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 137. sayfa

Teknik kökenli araştırma görevlilerine ilk atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak Hükümler" Bölümümün (A) bendinin 2 nci fıkrası uyarınca bir derece verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümümün (A) bendinin 2 nci fıkrasında; "Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Okulu Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." denilmektedir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında; "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri"; ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak, aylık, derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmüne yer verilmektedir.

Bu itibarla, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun mezkur hükmü gereğince ilgili personele 657 sayılı Kanunun "Ortak Hükümler" Bölümümün (A) bendinin 2 nci fıkrası uyarınca bir derece verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.