Devamsızlık sebebiyle görevine son verilen

Kamu İktisadi Teşebbüsünde Şef olarak görev yapmakta iken 54 gün süreyle mazeretsiz görevine gelmemesi nedeniyle herhangi bir disiplin suçuna bağlı olmaksızın sözleşmesi feshedilen personelin 4455 sayılı Kanundan yararlanarak eski görevine dönmesinin mümkün olamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4455 / 1 Tarih : 20/03/2001
Kaynak 20 sayılı bülten 16. sayfa

Kurumunuzda Şef olarak görev yapmakta iken 54 gün süreyle mazeretsiz görevine gelmemesi nedeniyle herhangi bir disiplin suçuna bağlı olmaksızın sözleşmesinin feshedildiğini belirttiğiniz .......?in 4455 sayılı Kanundan yararlanarak eski görevine dönüp dönemeyeceği hususunu içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 03.09.1999 tarih ve 23805 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Hükümlerine göre; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanların, 23.04.1999 tarihinden önce Devlet?in şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla basit veya nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli ilişik kesilmesi sonucu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca haklarında verilmiş bulunan disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir.

Bu itibarla, ilgilinin sözleşmesinin feshedilmesini gerektiren durumun disiplin cezası ile ilişkilendirilmemesi nedeniyle 4455 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.