Yabancı diller yüksekokulu kurulması

Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması hk


Kanun / Madde(ler) 2809 / 3, 30 Tarih : 04/11/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 47. sayfa

.............. Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi ile ............... Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmasına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu? nun 4633 sayılı Kanunla değişik Ek-30?uncu maddesinde, Bakanlar Kurulunun, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya ve isim değişikliği yapmaya yetkili olduğu belirtilmiş olmakla beraber, aynı Kanunun yükseköğretim kurumlarının kuruluş esaslarını düzenleyen 3? üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, bir üniversitede bulunacak fakülteler; fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakültesi veya bunların iki veya daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler şeklinde sınırlandırılmış bulunmakta olup, özellikle bazı vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunup, bu maddede sayılmayan insani ve sosyal bilimler fakülteleri gibi farklı adlar altında fakültelerin kurulması da kanuni düzenleme ile mümkün olmuştur.

Bu sebeple, T.C. Anayasası?nın 8? inci maddesinde belirtilen yürütme yetkisi ve görevinin, Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği hükmü uyarınca, tekstil teknolojileri ve tasarım fakültesi adı altında fakülte kurulmasına ilişkin işlem tesis edilirken, söz konusu Kanunun 3?üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri ile Ek-30?uncu maddesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmekte olup, konunun bu husus dikkate alınarak Bakanlar Kurulunun takdirine sunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 2809 sayılı Kanunun Ek-30? uncu maddesi uyarınca, yükseköğretimin yurt düzeyinde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması için öğretim elemanı ve fiziki olanakları elverişli ve yeterli olan üniversitelerimiz bünyesinde yeni birimler kurulması ilkesi ile Yükseköğretim Genel Kurulu?nun 30/05/2003 tarihli toplantısında alınan 2003.7.84 sayılı Kararı da göz önünde bulundurularak, 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ekinde yer alan cetveller ile belirlenmiş olan kadrolarda artışa yönelik bir talep olmaması kaydıyla; ................. Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması uygun görülmekte olup, konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekmektedir.