ön lisans mezunu teknisyene 36 A/4 ten bir derece verilmesi

Teknisyen olarak görevli Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünü mezununa intibakında 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin A/4 bendi uyarınca 1 derece verileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 27/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 68. sayfa

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Teknisyen olan ?????ın Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünü bitirdiğini ancak, öğrenim belgesinde Tekniker unvanının yer almadığını belirten ve intibakında öğrenimine göre bir derece verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; ?Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.? hükmü yer almakta olup; bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.01.1984 tarihli kararında Meslek Yüksekokullarının Teknik Programlar Bölümünden mezun olanlara Tekniker unvanının verileceği belirtilmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Tesis Edilen Sınıflar? başlıklı 36 ncı maddesinin A/4 bendinde ?Teknik Hizmetler sınıfında görev almak şartıyla... teknikerler ve yüksek teknikerler... öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklemek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.? şeklinde bir hüküm de yer almaktadır.
Bu itibarla, ilgili personelin ?Teknik Hizmetler Sınıfı?nda görev alması kaydıyla intibakında öğrenimine göre tespit edilen giriş derece kademesine yukarıda yer verilen mezkur hüküm gereğince bir derece verilebileceği mütalaa edilmektedir.