Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi

Özelleştirme sebebiyle işsiz kalan ve kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak atananların aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilmesine cevaz veren bir düzenleme yer almadığından, Kurumunuz emrinde istihdam edilen geçici personelin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yetiştirilmek amacıyla aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 02/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 43. sayfa

03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde Kurumunuz emrinde istihdam edilen geçici personelin uluslararası anlaşma çerçevesinde yetiştirilmek amacıyla aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilip gönderilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde istihdam edilmeleri mezkur Esaslar ile düzenlenmiş, bu personelin istihdam edilecekleri kurum, teşkilat, adet ve sözleşme süresi ile çalışma saati, görev yeri izin vb hususlara ise 15/01/2007 tarihli ve 2007/11555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"da yer verilmiştir. Bahse konu Karar'ın İzinler başlıklı 8 inci maddesinde; " Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele;
a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir.
b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.
c)Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır." hükmüne yer verilmek suretiyle, mezkur Esaslar çerçevesinde istihdam edilen geçici personele hangi hallerde kaç gün süre ile izin verileceği/verilebileceği düzenlenmiş olup, bu Karar'da geçici personelin yetiştirilmek amacıyla aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilebileceği hususunda herhangi bir hususa yer verilmemiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gerek Esaslar'da gerekse mezkur Karar'da bahse konu geçici personelin aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilmesine cevaz veren bir düzenleme yer almadığından, Kurumunuz emrinde istihdam edilen geçici personelin uluslararası anlaşma çerçevesinde yetiştirilmek amacıyla aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilemeyeceği mütalaa edilmektedir.