Memurluktan çıkarılan fakat mahkeme kararı ile geri dönen memurun yıllık izin kullanılması

Devlet Memurluğundan çıkarma cezası alan personelin mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi üzerine çalışamadığı yıllara ilişkin yıllık izinlerin verilip verilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 10, 103, 125 Tarih : 01/12/2000
Kaynak 21 sayılı bülten 8. sayfa

......... Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü personele, ........ Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu?nun 1996 tarih ve 54 sayılı kararı ile, Devlet memurluğundan ve meslekten çıkartma cezası verildiğini, ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 1997/297 Esas ve 2000/809 sayılı Kararı ile, bu işlemin iptal edildiğini ve 13.3.1997 tarihinden itibaren ilgilinin uğradığı maddi kayıplarının yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesine karar verildiğini ve bu karara istinaden söz konusu şahsın 3.11.2000 tarihinde ......... Müdürlüğüne atamasının yapıldığını ve 17.11.2000 tarihinde de görevine başladığını belirterek, ilgilinin 21.11.2000 tarihli dilekçesi ile toplam izin süresinin hesaplanmasını talep ettiği ve buna göre çalışmadığı 1999 yılı ve yaklaşık olarak 2 ay çalışacağı 2000 yılına ait yıllık izinlerinin verilip verilemeyeceği hususundaki tereddüte ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yıllık İzin? başlıklı 102 nci maddesinde ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.? hükmü, ?Yıllık İzinlerin Kullanılışı? başlıklı 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise ?Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, yargı organlarınca verilen kararların uygulanması zorunlu olup, ilgililer hakkında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargı organlarınca iptali üzerine, idari işlemlerin, esasen hiç vaki olmamış, dolayısıyla hukuken varlık kazanamamış sayıldıkları, bu hususun da iptal edilen işlemin yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren geçerli olduğu bilinmektedir.

Bu itibarla, ilgi yazınızda göreve iade edildiği belirtilen personelin yıllık izinlerinin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde kullandırılması gerekmekte olup, mezkur 103 üncü maddede cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmamış izin haklarının düşeceği belirtildiğinden ilgiliye cari yıl ile birlikte 2000 yılına ait izin hakkının kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.