Bağlı kuruluş bünyesinde şube müdürlüğü ile basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğü kurulması hk.

Bağlı kuruluş bünyesinde şube müdürlüğü ile basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğü kurulması hk.


Kanun / Madde(ler) 3046 / 16, 26 Tarih : 13/11/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 51. sayfa

Bakanlığınız bağlı kuruluşu olan ................. Genel Müdürlüğünde daire başkanlıklarına bağlı (2) adet şube müdürlüğü kurulması ile ............. Genel Müdürlüğüne bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü kurulması hakkındaki ilgi yazı ve gerekçeler incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 16?ncı maddesinin (b) bendinde; ?Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir.? Hükmü ile, 29/03/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31?inci maddesinin (f) bendinde de; ?(a) bendi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, personel ödeneği ile kadrolarının önceden temini amacıyla, mevcut teşkilat kanunları uyarınca kuracakları yeni birimler için Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerinin alınması zorunludur.? hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, basın ve halkla ilişkilere ilişkin hizmetlerin yürütülebilmesi için, 3046 sayılı Kanunun 26?ncı maddesinde Bakanlıkların ?Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği? kurulabileceği hüküm altına alınmış olup, bağlı kuruluşlarda ise basın ve halkla ilişkiler birimi kurulabileceğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde ilgi yazı da belirtilen gerekçelerde göz önünde bulundurularak .......... Genel Müdürlüğünde (2) adet Şube Müdürlüğü kurulması uygun görülmekte olup, konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. .............. Genel Müdürlüğüne bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü kurulmasına ilişkin talep ise uygun mütalaa edilememektedir.