Öğretmen iken istifa eden memurun öğretmen veya matematikci olarak yeniden atanması

Milli Eğitim Bakanlığında "öğretmen" olarak 4 yıl 10 ay çalıştıktan sonra istifa eden ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında "matematikçi" veya "öğretmen" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 08/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 44. sayfa

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olduğunuz, pedagojik formasyon sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığında "öğretmen" olarak 4 yıl 10 ay çalıştıktan sonra istifa ettiğiniz ve daha sonra "matematikçi" kadrosuna atanmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına yaptığınız başvuruya olumlu cevap alamadığınızdan bahisle, adı geçen Kurumda veya diğer kurumlarda "matematikçi" veya "öğretmen" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi başvuru incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, aynı Yönetmeliğin Geçici 3'üncü maddesinde, bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim- öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü getirilmiştir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulunun 06/05/1987 tarihli toplantısında, Matematik Bölümünden mezun olanların diplomalarına Matematikçi unvanlarının yazılmasının uygun görüldüğü kararı verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişlerin yapılabilmesi için açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerektiğinden öğretmen unvanlı kadrodan matematikçi unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavında başarılı olmanız halinde atanabileceğiniz mütalaa edilmekte; 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dikkate alınarak sadece daha önce ihraz ettiğiniz "öğretmen" kadrosuna tekrar atanmanız hususunda ise ilgili kuruma müracaat etmeniz gerektiği değerlendirilmektedir.