Yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilecek süreler

Özet: Hizmet birleştirmesi sonucu ödenecek aylıkta değerlendirilen sürenin, yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sürelerin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 102 Tarih : 28/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 31. sayfa


Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan ?.ın, hizmet birleştirmesi sonucu ödenecek aylığında değerlendirilen sürenin, yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sürelerin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinde, ?Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.? hükmüne yer verilmiş olup, 102 maddesinde de, Devlet memurlarının yıllık izin süreleri hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, 154 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? başlıklı bölümünün (C) bendinin 2 nci fıkrasında ise, ?Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-154 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alındığından, hizmet birleştirmesi sonucu adı geçenin ödenecek aylığında değerlendirilen sürenin yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sürelerin hesabında da dikkate alınması gerektiği,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ve 84 üncü maddeleri gereğince aynı Kanunun 108 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde askerlik sebebiyle aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere, diğer aylıksız izinlerde geçen süreler kazanılmış hak aylık derecesinin hesabında dikkate alınmadığından, doğum sebebiyle alınan aylıksız izinde geçen sürelerin yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sürelerin hesabında değerlendirilemeyeceği,

mütalaa edilmektedir.