Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin uygulaması

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 27/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 32. sayfa

Bakanlığınız Burdur İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde memur unvanlı kadroda görev yapan personelin, evlenmeden önce Burdur nüfusuna kayıtlı olduğu; naklen atama sebebiyle iki kez Burdur İli dışında çalıştığı ve 27/06/2007 ? 31/08/2007 tarihleri arasında Trabzon Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde şube müdürü unvanlı kadroda görev yapmış olduğundan bahisle, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan (a) ve (b) bentlerinin ilgilinin Burdur İl Sanayi ve Ticaret Müdür Yardımcılığı görevine atanmasında herhangi bir engel teşkil edip etmediğine ilişkin ve uygulamaya esas görüşümüzün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; ?Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000?i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.? hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Trabzon Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde şube müdürü unvanlı kadrodaki görevinden ayrılan, halen Burdur İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde memur unvanlı kadroda görev yapan ve Burdur İl Sanayi ve Ticaret Müdür Yardımcılığı görevine atanması düşünülen ilgiliye, Burdur İli nüfusunun 100.000?i aşmaması sebebiyle;

- evlenme suretiyle eşinin nüfusu olan Antalya Gazipaşa nüfusuna geçmiş olmasından dolayı mezkur Yönetmeliğin (a) bendi hükmünün uygulanmaması gerektiği,

- (b) bendinde geçen ?en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri? ibaresinden en az 15 yıl boyunca ara verilmeksizin (kesintisiz) geçirilen ikamet süresinin anlaşılması gerektiği mütalaa edilmektedir.