Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı hakkında 657 sayılı Kanunun 132 maddesi hükmünün uygulanacağı

Batman Üniversitesinde ?Genel Sekreter Yardımcısı? unvanlı kadroda görev yapmakta olan ??nın , Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8/d maddesine istinaden Aylıktan Kesme Cezası ile tecziye edilmesi üzerine Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer görevlere atanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 132 Tarih : 27/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 141. sayfa

"Genel Sekreter Yardımcısı" unvanlı kadroda görev yapmakta olan ?.'in, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8/d maddesine istinaden Aylıktan Kesme Cezası ile tecziye edildiği belirtilerek, önlisans mezunu olan ilgilinin eğitim durumuna istinaden Şef veya Şube Müdürü kadrolarına atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 21/08/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" ile disiplin suçları ve cezaları belirlenmiş olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasında ise; öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ile disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurulunca, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında; "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar."
hükmü yer almakta olup, bu hükme göre kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerin, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları çerçevesinde bu görevlere muadil idari kadrolara atanmamaları gerektiği gibi; görevleri esnasında söz konusu cezalar ile tecziye edilmeleri halinde de aynı madde hükmünün mefhumu muhalifi gereğince hukuken bu görevleri yapabilme niteliğini kaybettiklerinden bulundukları idari kadrolardan alınmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, söz konusu personelin 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği de göz önüne bulundurularak, eğitim durumuna uygun bir kadroya atanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.