Sağlık teknisyeninin şef veya veri hazırlama kadrosuna atanması

sağlık teknisyeni kadrosunda görevli personelin veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna yada şef kadrosuna atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 03/08/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 71. sayfa

Başkanlığınızda, sağlık teknisyeni unvanlı kadroda görev yapan ???????.?in veri hazırlama kontrol işletmeni veya şef unvanlı kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 03/08/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin ?Hizmet Grupları? başlıklı 5?inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar arasında ?Şef? ve ? Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni? unvanlı kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar arasında ise ?Sağlık Teknisyeni? unvanlı kadroya yer verilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 18?inci maddesinin (b) bendinde de ?Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.? hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçenin, görevde yükselme mahiyetinde olması sebebiyle, görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olması halinde, sağlık teknisyeni unvanlı kadrodan şef unvanlı kadroya atanabileceği; görevde yükselme niteliğinde olmadığı değerlendirilen veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna ise, mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.